THƯ MỜI về việc tìm kiếm đơn vị liên kết thực hiện dạy kỹ năng sống cho trẻ năm học 2021-2022
THƯ MỜI về việc tìm kiếm đơn vị liên kết thực hiện dạy kỹ năng sống cho trẻ năm học 2021-2022

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐỈNH B

 

 
   

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 

 

Xuân Đỉnh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

THƯ MỜI

Về việc tìm kiếm đơn vị liên kết thực hiện dạy kỹ năng sống cho trẻ

Năm học 2021-2022

 

 
   

 

Kính gửi: Các đơn vị, trung tâm thực hiện dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

 

Thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm.

Trường mầm non Xuân Đỉnh B kính mời các trung tâm, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tham gia đăng ký liên kết thực hiện Chương trình dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non tại trường mầm non Xuân Đỉnh B.

Thời gian thực hiện liên kết: Năm học 2020-2021.

Hình thức lựa chọn đơn vị liên kết: Hình thức lựa chọn rộng rãi.

Phương thức lựa chọn đơn vị liên kết: Phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 01/7/2021 đến hết 11h30‘ ngày 30/7/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Phòng Hành chính quản trị, trường mầm non Xuân Đỉnh B; ngõ 486 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố Cáo Đỉnh 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký của đơn vị liên kết bao gồm:

1. Đơn đăng ký;

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3. Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo; bồi dưỡng;

4. Hồ sơ năng lực;

5. Hồ sơ nhân sự;

6. Chương trình đã được cấp có thẩm quyển phê duyệt;

7. Cam kết của đơn vị liên kết về chất lượng giảng dạy;

8. Dự thảo hợp đồng.

Trường mầm non Xuân Đỉnh B xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Bảng tin;

- Website;

- Lưu: VT, BGH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung