TB của trường MNXĐB v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 (Nghỉ đến 22/4/2020)