CV 1122/SNV-XDCQ ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ v/v thông báo tiến trình thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ (19/05/2020 8:28)

CV 1122/SNV-XDCQ ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ v/v thông báo tiến trình thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ