CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐỈNH B THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN (09/01/2020 10:20)

Ngày 03/01/2020 Liên đoàn lao động Quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị  tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019. Triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm học 2020

 

 

 

Năm 2020, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam; Thành phố xác định tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2015-2020); đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2); 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020) và kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2020); 91năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2020)  kỷ niệm 06 năm ngày thành lập quận Bắc Từ Liêm (01/4/2014 - 01/4/2020)

Ngày 03/01/2020 Liên đoàn lao động Quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị  tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019. Triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm học 2020

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thùy Chi phó chủ tịch LĐLĐ quận thông qua báo cáo

Trong buổi hội nghị đầu năm LĐLĐ quận tổ chức ký giao ước tập thể về công tác thi đua. Công đoàn trường mầm non Xuân Đỉnh B vinh dự được đại diện cho khối mầm non ký giao ước thi đua tập thể năm 2020. Ảnh: Các đ/c Lãnh đạo Thành phố, Quận chứng kiến ký giao ước thi đua

Ảnh:  Các Chủ tịch công đoàn khối trường học ký giao ước thi đua

Ảnh: Lãnh đạo Quận và Thành phố phát biểu trong hội nghị

Liên đoàn lao động quận và công đoàn trường mầm non Xuân Đỉnh B phát động phong trào thi đua năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực” khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước, chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận  phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Thành phố, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố năm 2020. Khắc phục hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

3. Tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận phải được triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở, đến từng CNVCLĐ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, công bằng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Công đoàn trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng.

- Công đoàn trường mầm non Xuân Đỉnh B tiếp tục vận động Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, Đảng viên;

- Tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động về chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số CPI. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện; phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 - Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra; Thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở. Mỗi Cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

- Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam. Thi đua đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn, chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 06 năm ngày thành lập quận Bắc Từ Liêm (01/4/2014-01/4/2020)

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2020 theo các đợt như sau:  

+ Đợt 1: Từ tháng 01/01/2020 đến 30/4/2020 với chủ đề Thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới”. Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4

+ Đợt 2: Từ 01/5/2020 đến 31/7/2020: Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày, chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập tổ chức chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); chào mừng 134 năm Quốc tế lao động (01/5); kỷ niệm 66 năm ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ (7/5); chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.         

+ Đợt 3: Từ 01/8/2020 đến 31/12/2020, chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9); chào mừng 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD, kinh tế- xã hội của Thành phố năm 2020

Người viết: Nguyễn Thị Tố Uyên