VB v/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 (20/06/2020 16:10)

VB v/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19